زینک سوزی :

در صورت نیاز برای تیراژ بالاتر ضروری است زینک را در دستگاهی که اصطلاحاً به آن کوره می گویند بسوزانند که به این روش زینک سوزی می گویند. اصول کار بر این است که زینک از کوره به مدت زمان حدود 5 دقیقه عبور می کند و تحت حرارت مشخصی قرار می گیرد و به این طریق مقاومتر می گردد.