قید کپی :

بعد از تهیه فیلم نا خوانا آن را بر روی پلیت در دستگاه قید کپی قرار می دهند تا زینک مورد نیاز تهیه شود.با وکیوم فیلم برروی فلزی بنام زینک که جنس آن از روی و آلومینیوم می باشد و با تاباندن اشعه ی ماوراء بنفش و سپس ظهور آن بوسیله ی داروی ظهورطرح مورد نظر بر روی زینک ثبت می گردد. در تهیه زینک ضروری است دقت کافی در نظر گرفته شود زیرا کمترین نقصی در آن باعث خراب شدن کلیه کارهای چاپی که از روی آن زینک تهیه میگردند خواهد شد.