پروسسور :

یکی دیگر از دستگاههای لیتوگرافى است كه شامل غلتك هاى متنوع با كارهاى جداگانه است تا صفحه حك شده به روى زینك را ظاهر كرده و ژله روى زینك را شسته، در آخر آن را خشك كرده و بیرون دهد.