پلیت ستر :

Plate Setterمستقیماً زینک تهیه می شود و دیگر نیازی به تهیه فیلم و ظهور زینک نیست. این دستگاه دستورات لازم را به طور مستقیم از سِروِری که به آن متصل است دریافت نموده واطلاعات گرفته شده را بر روی زینک ثبت می نماید. توضیح اینکه این زینک ها معمولاً برای تیراژ محدودی پاسخگو هستند و اگر تیراژ کار چاپی از حدود 10000 کار بیشتر شود کیفیت خود را از دست می دهند.