ایمیج ستر :

نخست فیلم توسط دستگاه ایمج سترImage Setter تهیه شده سپس در قسمتی بنام قید کپی قرار داده می شود .
فیلم طلق شفافی است با سه لایه : 1- لایه پایه 2- قشر رابط 3- امولسیون ( ژله )
فیلم معمولاً ناخوانا تهیه میگردد که بعد از انتقال بر روی زینک خوانا شود. زیرا همان طور که در قسمت چاپ توضیح خواهم داد در پروسه ی چاپ افست طرح بر روی سیلندر زینک خواناست و بعد از انتقال بر سیلندر لاستیک ناخوانا شده و با انتقال بر روی کاغذ خوانا می گردد.